• Regulamin

   • REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ 
    (MULTIMEDIALNEGO  CENTRUM  INFORMACYJNEGO)

    Ogólne warunki korzystania z biblioteki:

    1. Biblioteka szkolna pełni rolę centrum informacji dla uczniów, nauczycieli i innych  pracowników szkoły oraz rodziców.

    2. Zbiory biblioteki ewidencjonowane są w komputerowej bazie danych.

    3. Ze zgromadzonych zbiorów w bibliotece można korzystać wypożyczając je do domu lub czytając na miejscu /księgozbiór podręczny, czasopisma i inne zbiory/.

    4. Uczniowie wypożyczają książki i inne materiały biblioteczne wyłącznie za okazaniem imiennej "karty bibliotecznej" z elektronicznym kodem kreskowym. Ponoszą jednocześnie odpowiedzialność  za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie "karty bibliotecznej", a także elektronicznego kodu kreskowego znajdującego się na wypożyczonych zbiorach.

    5. Nauczyciele mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych rejestrując ich obieg wśród uczniów na liście imiennej z przydzielonym numerem inwentarzowym.

    6. Uczeń może wypożyczyć 2 książki na okres 1 miesiąca, z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny miesiąc. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel-bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń. Przeczytane książki należy zwrócić natychmiast do biblioteki.

    7. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczone zbiory. Za zniszczoną lub zgubioną książkę należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie antykwarycznej książki.

    8. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania napojów i posiłków. Zabrania się wnoszenia pomiędzy regały podręcznych toreb, plecaków itp.

    9. Do końca maja każdego roku szkolnego wszystkie materiały wypożyczone z biblioteki muszą być zwrócone.

    10.  Absolwenci szkoły oraz uczniowie przechodzący do innych szkół, jak również pracownicy szkoły zmieniający pracę lub odchodzący na emeryturę zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką.


    Zasady użytkowania stanowisk komputerowych:

    • Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych, tzn. do poszukiwań informacji w dokumentach elektronicznych i w Internecie, do wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, do tworzenia dokumentów organizacji działających w szkole.
    • Ze stanowisk komputerowych mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, rodzice uczniów, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki (z wyjątkiem przerw).
    • Internet jest poszerzeniem i uzupełnieniem oferty biblioteki. Nie wolno korzystać ze stron poświęconych agresji, przemocy, pornografii itp. pod groźbą całkowitego zakazu korzystania z komputera.
    • Rozpoczęcie i zakończenie pracy należy zgłaszać nauczycielowi-bibliotekarzowi oraz dokonać wpisu do karty odwiedzin.
    • Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania oraz danych.
    • Wszystkie nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
    • Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
    • Przy stanowisku komputerowym mogą przebywać dwie osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
    • Jeżeli użytkownik opuści stanowisko na dłużej niż 10 minut bez zgłoszenia tego faktu nauczycielowi-bibliotekarzowi, zostanie ono udostępnione innemu uczniowi bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.
    •  Istnieje możliwość rezerwowania stanowiska komputerowego na określony dzień i godzinę.
    •  Z komputera można korzystać do jednej godziny lekcyjnej. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach nauczyciel-bibliotekarz może przedłużyć ten czas lub wprowadzić limit.
    •  Korzystanie z drukarki sieciowej i skanera jest możliwe po uzyskaniu zgody 
     i odpowiednim wpisie w odpowiednim rejestrze.
    •  W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad, bibliotekarz ma prawo przerwać pracę użytkownika i nałożyć karę w postaci czasowego lub całkowitego zakazu korzystania ze stanowiska komputerowego.
    • Niniejszy regulamin zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 
     13 września 2006 roku.