• Witajcie w naszej bajce...

     •   Inspiracją do opracowania i wdrożenia innowacji jest chęć  kształtowania  u dzieci zainteresowań teatralnych, aktorskich, tanecznych, wokalnych  i czytelniczych.

       Cele innowacji:

      1/ rozwijanie kompetencji czytelniczych, artystycznych i społecznych poprzez:

       a) eksplorowanie dziedzin sztuki- tańca, muzyki, literatury

      b) nabywanie umiejętności praktycznych z zakresu elementów tańca, inscenizacji, emisji głosu oraz poznawania technik medialnych

      c) rozwijanie zainteresowań czytelniczych i artystycznych poprzez udział w teatralnych czytaniach performatywnych

      d)wdrażanie do odkrywania swoich uzdolnień i zainteresowań

      e) kształtowanie umiejętności prospołecznych i pracy zespołowej

      Osoby wdrażające:

      Aneta Drozda

      Anna Ogrodowiak

      Anna Wandzioch     • "Kreślimy, plączemy, gnieciemy - dzięki temu ładniej piszemy

     • Założeniem innowacji jest kształtowanie w uczniach nawyku  kształtnego pisma.

      Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim w formie pracy manualnej z zastosowaniem elementów sensoplastyki.

      Cele innowacji:

      -kształtowanie płynności ruchów

      -zmniejszenie napięcia mięśniowego

      -usprawnianie motoryki małej

      -kształtowanie koncentracji uwagi

      -kształtowanie koordynacji wzrokowo - ruchowej


      Osoba wdrażająca innowację:

      Magdalena Wąsiak

     • Projekt edukacyjno-wychowawczy pt. Zdrowie w głowie.

     • Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich. Trwa przez okres całego roku szkolnego 2022/2023. 
      Częstotliwość zajęć: raz w miesiącu.

      Główny cel projektu: Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

      Cele szczegółowe:

      • Rozwijanie świadomości o tym, jak ważny jest własny dobrostan psychiczny.
      • Wyposażenie uczniów w narzędzia niezbędne do analizy własnego zdrowia psychicznego.
      • Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
      • Wzmacnianie uczucia empatii i szacunku do innych i siebie samego.
      • Zrozumienie wpływu zdrowia psychicznego na funkcjonowanie w codzienności.

      Realizatorka projektu: terapeuta pedagogiczny/pedagog szkolny Angelika Zielińska

      Z danych statystycznych gromadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynika, że około 50% wszystkich zaburzeń zdrowia psychicznego prowadzących do nadużywania środków psychoaktywnych, agresji i przemocy oraz innych zachowań antyspołecznych, rozmaitych wykroczeń i ogólnego zaniedbania zaczyna się w okresie dojrzewania. U 10–20% dorastających identyfikuje się problemy ze zdrowiem psychicznym. Z tego względu WHO uznaje ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży za priorytet w polityce ochrony zdrowia. Celem promocji i ochrony zdrowia jest nie tylko aktualne wzmocnienie zdrowia i dobrostanu dzieci, ale także dbanie o zdrowie i kondycję przyszłych osób dorosłych. Specjaliści są zgodni, że wczesne lata życia mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne człowieka. Dobre zdrowie psychiczne w okresie dzieciństwa jest warunkiem optymalnego rozwoju, efektywnego uczenia się, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, dbania o własne zdrowie fizyczne i samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu. Ochrona zdrowia psychicznego młodych ludzi jest więc inwestycją na przyszłość. Bieżąca sytuacja epidemiologiczna i polityczna negatywnie oddziałuje na psychikę dzieci, dlatego należy nie tylko wzmacniać ich poczucie bezpieczeństwa, ale także nauczyć ich jak dbać w tych trudnych czasach o własny dobrostan psychiczny.

     • „Poznajemy świat – podróż po kontynentach ” w 3d 

     • Założeniem innowacji jest rozszerzenie wiedzy o ciekawostki przyrodniczo – geograficzne świata, które uczniowie sami będą przygotowywali.
      Treści będą realizowane w ramach zajęć lekcyjnych. Wprowadzanie do tematu będzie odbywało się za pomocą metody Marii Montessori.
      W pierwszym półroczu treści będą obejmować wybrane kraje Europy, a w drugim półroczu poznamy pozostałe kontynenty. Wraz z uczniami zostanie zaplanowany plan prezentacji i zawarte w nich szczegóły o danym kraju czy kontynencie. Ciekawostki obejmą: położenie,  nazwę stolicy w przypadku omawiania konkretnego państwa, obowiązującą tam walutę, języki, muzykę, znane osoby, ciekawostki przyrodnicze, geograficzne, potrawy i inne przydatne wiadomości. Każdy kontynent, a następnie wybrany, omawiany kraj, zostanie zaznaczony na gazetce klasowej.  Zadania będą modyfikowany w trakcie roku szkolnego w zależności od pomysłów czy propozycji uczniów.

        Cele innowacji:
      - świadome działanie, wyzwalające pożądane rodzaje aktywności,
      - doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
      - pobudzanie ciekawości poznawczej i ukierunkowanie aktywności w różnych obszarach edukacyjnych,        
      - stwarzanie warunków do stosowania różnorodnych metod i technik uczenia się,     
      - aktywne zdobywanie wiedzy,
      - organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających uczniom podejmowanie samodzielnych działań,   ­- racjonalne wyznaczanie zadań, z jednoczesnym umożliwianiem samooceny,

      - rozszerzenie wiedzy o kontynentach i wybranych krajach,
      - rozwijanie umiejętności prezentacji przygotowanego materiału. 

      Realizuje wychowawczyni 3d Mariola Mandryga

     • Wielozmysłowe poznawanie liter 

     • Wielozmysłowe uczenie liter to ciekawy sposób ich poznawania. Uczniowie za pomocą zmysłów poznają wszystkie litery alfabetu. Przekonają się, że literki smakują, pachną i można je dotknąć, a nie tylko zobaczyć. Zastosowanie wielozmysłowej metody ułatwia zapamiętanie kształtu liter dzięki stworzeniu stałych skojarzeń wizualnych i dotykowych. Uczenie się poprzez angażowanie wielu zmysłów przynosi trwalsze efekty i jest ciekawą i atrakcyjną formą pracy. 

      Cele innowacji:

       -poznanie wszystkich liter alfabetu w ciekawy i nowatorski sposób,

      - utrwalenie obrazu liter wielkich i małych poprzez wielozmysłowe doświadczenia,

      - rozwijanie umiejętności czytania w oparciu o litery, sylaby i proste wyrazy,

      - łączenie obrazków z podpisem,

      - rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły

      Innowacja jest realizowana w klasie 1 B.

      Osoba wdrażająca:

      Agnieszka Bulak


       

     • Sensoplastyka®- ZABAWY STYMULUJĄCE ZMYSŁY

     • Motywacja do wprowadzenia innowacji: Świadomość zmian zachodzących w dzisiejszym świecie motywuje by kształcić dzieci w taki sposób, aby były samodzielne, gotowe do osiągania sukcesów, gotowe na wyzwania jakie stawia współczesność.

      Cel główny: Poszerzanie i wzbogacanie treści programowych o zagadnienia z zakresu zajęć Sensoplastyka®- metody wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną.

       

      „Kształcenie – Przez – Sztukę, może być szczególnie ważne nawet nie dlatego, że przysparza artystów, ile że przysparza lepszych ludzi”.

      A.H. Maslow

       

      Osoba wdrażająca innowację:

      Joanna Gulka

     • Tabliczka Mnożenia-Królową Liczenia

     • Zgodnie z postulatami dydaktyki jedną z najlepszych metod w nauczaniu matematyki w klasach młodszych jest włączenie do procesu nauczania odpowiednio pomyślanych gier i zabaw. Wykorzystują one i rozwijają procesy poznawcze oraz operacje myślowe. Są więc dla dzieci nie tylko przyjemnością i miłym spędzaniem czasu, ale przede wszystkim umożliwiają poznawanie, utrwalanie i poszerzanie wiadomości. Atrakcyjne środki dydaktyczne dostarczą dziecku wielu bodźców. Będą sprzyjały wyrabianiu umiejętności bezbłędnego mnożenia i dzielenia.

       

      Osoba wdrażająca innowację: Aneta Hanisz

     • Klocki uczą i bawią

     • Innowacja pedagogiczna "Klocki uczą i bawią- rozwijanie kompetencji matematycznych i społecznych uczniów" została opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Zajęcia z wykorzystaniem klocków odbywają się podczas  edukacji matematycznej i społecznej w formie pracy zespołowej, grupowej i indywidualnej. Na zajęciach uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w sposób kreatywny, wykorzystują możliwości twórczej zabawy.

      Cele:

      -integracja uczniów klasy pierwszej, rozwijanie kompetencji społecznych,

      -nawiązywanie relacji rówieśniczych,

      -zaspokajanie naturalnej ciekawości poznawczej uczniów  w zakresie liczb, działań, figur geometrycznych,

      -stymulowanie harmonijnego rozwoju uczniów w zakresie posługiwania się pojęciami matematycznymi i logicznego myślenia.

      Osoba wdrażająca innowację:  Renata Zielińska 

       

     • Podsumowanie półrocznej pracy innowacji w klasie 3d "Poznajemy świat - podróż po kontynentach"

     • Podczas pierwszego półrocza uczniowie klasy 3d przygotowywali prezentacje z wybranego przez siebie kraju europejskiego. Podróż po Europie okazała się niezwykle ciekawa i inspirująca. Prowadzone przez uczniów Dzienniki Podróżnika zapełniały się ciekawostkami i kartami pracy. Na gazetce szkolnej przybywało lag poznanych krajów. Uczniowie w ramach swojego projektu przygotowywali prezentacje multimedialne, plakaty, karty pracy, quizy, a nawet przynosili poczęstunek związany z przysmakami danego kraju. 

     •  „Alfabet od A do Z”

     • Założeniem innowacji jest zwiększenie sprawności manualnej i grafomotorycznej. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element lekcji, każdorazowo po wprowadzeniu danej litery. Praca na zajęciach przebiegać będzie w następujących etapach:

      - uczniowie kolorują przygotowane w karcie pracy obrazki, nie wychodząc poza wskazany kontur, wypełniają właściwym kolorem dany obszar, nie pozostawiając niedomalowanych miejsc;

      - uczniowie piszą w liniaturze literę: małą i wielką. Litery powinny mieć kształt, wielkość i proporcje zgodnie ze wzorem;

      - uczniowie wypełniają kontur litery przy pomocy wybranej techniki plastycznej. 

      Adresaci innowacji - uczniowie klasy 1d

      Osoba wdrażająca; Iwona Durka


     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     • Nagłówek

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.